Składowisko „Majki” (ówcześnie w obrębie miejscowości Majki) powstało spontanicznie (bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej i prawnej) na gruntach Państwowego Gospodarstwa Rolnego Kuce w naturalnym zadoleniu pomiędzy dwoma skupiskami leśnymi w 1986 r. Była wtedy poprostu taka potrzeba wyznaczenia „bezpiecznego miejsca” do składowania odpadów komunalnych. Miejsce było najlepsze, bo był to nieużytek, częściowo zagłębiony i w miarę odległy od zabudowy zwartej.

W 1999 r. teren wysypiska (działka o nr ewid. 25/15 o pow. 0,37 ha i w kształcie, jak tu widać) został notarialnie przekazany gminie Janowiec Kościelny (bezpłatnie) przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, jako nieodzowny teren dla zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa – do gromadzenia w jednym miejscu odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Kościelny.

W miarę czasu, składowisko uzyskało decyzję (w 2003 r.) Starosty Nidzickiego zatwierdzającą instrukcję jego eksploatacji . Składowisko „Majki” zgłoszone było do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, skutkiem czego były systematyczne kontrole i przeglądy ekologiczne przez ten organ. Gmina musiała dbać o porządek na składowisku i składać coroczne sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie o monitorowaniu zamkniętego składowiska, załączając informacje o średniej ilości opadów deszczu na składowisku oraz o „osiadaniu” złożonych tam odpadów.

Aktywna powierzchnia, na której składowano odpady, to około 2000 m2. Na dzień dzisiejszy zalega tu ca 3766 Mg odpadów.

Decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska wydał Starosta Nidzicki dnia 24.12.2003 r., natomiast zgodę na jego zamknięcie w dniu 25.07.2007 r.

Decyzję o pozwoleniu na rekultywację składowiska wydał także Starosta Nidzicki dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, który to w imieniu Gminy Janowiec Kościelny fizycznie przeprowadził jego rekultywację.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przyszedł Gminie Janowiec Kościelny z pomocą, pozyskując na to zadanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Koszt zadania to 129 300 zł bez udziału finansowego Gminy. Dla naszej Gminy byłby to znaczący wydatek z budżetu, więc bardzo doceniamy, co zostało zrobione. Obiekt po rekultywacji został odebrany w dniu 6.11.2013 r.

Podziękowania w imieniu Samorządu Gminy i własnym na ręce Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przekazała Pani Wójt, wyrażając zadowolenie z kolejnej inwestycji w Gminie Janowiec Kościelny.

Stanisław Wrzeszczyński