7

W 2015r. Gmina Janowiec Kościelny dokonała modernizacji drogi gminnej Nr 191027 N na odcinku 1 km, Szczepkowo–Iwany – Krajewo-Kawęczyno. Prace podzielone były na 2 etapy i obejmowały:
 przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. warstwy do 10 cm,
 skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 ścięcie i uzupełnienie poboczy pospółką, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem
 wykonanie trzech wjazdów

    Koszt po przetargu I etapu modernizacji w/w drogi wyniósł  160.910,74 zł, zadanie było dofinansowane z dochodów budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota jaką przeznaczono na realizację II etapu to 147.169,06 zł., w tym przypadku Gmina Janowiec Kościelny również otrzymała dotację, z tym że z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie, w kwocie 73.584,00 zł (w ramach Programu Wieloletniego pn. :
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”).
    Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Roboty zostały odebrane, a droga oddana do użytku.

Paweł Oman