Skład Komisji

1.Piotr Rogalski - Przewodniczący
2.Jadwiga Wrzeszczyńska  - Z-ca Przewodniczącego
3.Zbigniew Ambroziński
4.Tadeusz Jurkiewicz
5.Wioletta Komosińska
6.Karol Krajewski
7.Jolanta Olszewska
8. Piotr Szczepkowski

Zadania Komisji
I. Uchwalanie opinii oraz wniosków i przekazywanie ich Radzie w zakresie spraw dotyczących :
  • programów rozwoju gminy,
  • opiniowania projektu i planu budżetu gminy oraz jego zmian w ciągu roku budżetowego,
  • planów finansowania zadań i palnów zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • infrastruktury komunalnej,
  • realizacji inwestycji,
  • rolinictwa i gospodarki żywnościowej,
  • gospodarki wodnej, melioracji, leśnictwa, zadrzewień i łowiectwa,
  • geodezji i gospodarki gruntami,
  • wykorzystania miejscowych zasobów surowcowych,
  • innych spraw określonych uchwałami.