1. Ewa Szczepkowska - Przewodniczący
2. Tadeusz Jurkiewicz
3. Karol Krajewski
4. Tomasz Zakrzewski

    Zadania Komisji
    1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta, Urzędu Gminy, oraz gminnych  jednostek organizacyjnych i jednostek pomoniczych.
    2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
    - przestrzeganie prawa,
    - przestrzeganie Statutu Gminy, statutów sołectw i gminnych jednostek organizacyjnych,
    - realizacja budżetu gminy,
    - gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
    - realizacja uchwał Rady Gminy.
    3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy  i występuje z wnioskiem do Rady Gminy  w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
    Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.