Skład Komisji

1. Stanisław Kazimierski - Przewodniczący
2. Elżbieta Żebrowska - Z-ca Przewodniczącego
3. Marianna Malinowska
4. Jacek Męziński
5. Ewa Szczepkowska
6. Marlena Monika Szemplińska
7. Tomasz Zakrzewski


Zadania Komisji:
I. uchwalanie opini oraz wniosków i przekazywanie icg Radzie w zakresie spraw dotyczących:
  • funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • problemów nauczania i wychowania dzieci i młodzieży,
  • rozwoju kultury i sztuki,
  • kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • wydawania opinii w sprawie cofania pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • ładu i porządku publicznego, w tym bezpieczeństwa społeczeństwa i ochrony mienia,
  • funkcjonowania placówek ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej i polityki socjalnej.