Warszawa  14 maja 2020 r.
DSW.WNP.0212.1.2020.1.GS    
                                                                                  
Wojewodowie,
Marszałkowie województw
 
            Szanowni Państwo,
 
w ślad za pismem z dnia 13 marca 2020 r. dotyczącym ważności legitymacji studenckich pozwalam sobie przekazać aktualne informacje w sprawie.
            Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm., który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
            Podobna regulacja została wprowadzona w odniesieniu do ważności legitymacji doktorantów – zgodnie z art. 198b ww. ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.
            Ta epizodyczna zmiana sposobu przedłużenia ważności legitymacji ma na celu umożliwienie studentom nieprzerwane korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania statusu studenta również po odwieszeniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia.
            W związku z powyższym, w celu uniknięcia rozbieżnych opinii na temat ważności elektronicznych legitymacji studenckich oraz mLegitymacji, uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji podległym służbom.
            Bieżące informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Wojciech Murdzek
Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(podpisano elektronicznie)
 
 

 

Wójt Gminy informuje:
Na terenie Gminy Janowiec Kościelny oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym
jest Wójt Gminy nie zostaną uruchomione.
Pomimo umożliwienia przez Ministra Edukacji Narodowej otwarcia oddziałów przedszkolnych
od dnia  6 maja 2020 roku informujemy, że oddziały przedszkolne
na terenie Gminy Janowiec Kościelny nie zostaną uruchomione.
Powodem brak zainteresowania rodziców możliwością uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych
.
 
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

ARIMR maj2020

 

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wnioseko przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Z wyrazami szacunku
Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul.Poleczki 33, 02-822 Warszawa
www.arimr.gov.pl

Ankieta dla dorosłych (od 16 r.ż.) mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy, a także opinii na temat zjawiska uzależnień. Jej wyniki posłużą określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych. Liczymy na szczere odpowiedzi na wszystkie pytania, zapewniając ich anonimowość i poufność. Dziękujemy!