Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego to jedno z wielu zadań gminy.  W tym ważnym zadaniu gminę wspierają służby do tego powołane, w tym Policja.

W dniu 02 czerwca odbyło się spotkanie podczas którego I Zastępca  Komendanta Powiatowej Policji w Nidzicy – mł. insp. Krzysztof Kunicki przedstawił Wójtowi Gminy  asp. sztab. Janusza Kawkę,  który od 01 czerwca pełni funkcję dzielnicowego na terenie gminy Janowiec Kościelny. To ważna i odpowiedzialna funkcja, wymaga odpowiednich predyspozycji. Dobra współpraca z dzielnicowym przynosi pozytywne rezultaty w różnych aspektach życia społecznego.

Jak podkreślał Z-ca Komendanta,  Janowiec Kościelny zyskuje doświadczonego dzielnicowego, co zapowiada owocną współpracę.

Panu dzielnicowemu życzymy satysfakcji z wykonywanej służby, poczucia dobrze wypełnianej misji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Zofia Wielgus

zdjecie dzielnicowy

Urząd Gminy przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 maja 2020 r.        

Obecnie obowiązujące przepisy prawa związane ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS –CoV-2 nie przewidują żadnych odstępstw (ulg, umorzeń, zwolnień lub przesunięcia terminu wpłaty) od wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020. Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obligatoryjne.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Janowiec Kościelny:
14 8834 1035 2004 0200 1155 0016 – Bank Spółdzielczy w Nidzicy/oddz. Janowiec Kościelny
z dopiskiem „opłata za zezwolenia na alkohol”.     

UWAGA!
W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym termin uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada na dzień wolny od pracy  (31 maja – niedziela) opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty NIE ulega przesunięciu na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.         

Ponadto Urząd Gminy informuje, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) –  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 ustawy.        

Natomiast z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ww. ustawy wynika, że w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.    

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Informacji udziela:  
Monika Ławicka     
tel.896262062