7

W 2015r. Gmina Janowiec Kościelny dokonała modernizacji drogi gminnej Nr 191027 N na odcinku 1 km, Szczepkowo–Iwany – Krajewo-Kawęczyno. Prace podzielone były na 2 etapy i obejmowały:
 przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. warstwy do 10 cm,
 skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 ścięcie i uzupełnienie poboczy pospółką, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem
 wykonanie trzech wjazdów

    Koszt po przetargu I etapu modernizacji w/w drogi wyniósł  160.910,74 zł, zadanie było dofinansowane z dochodów budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota jaką przeznaczono na realizację II etapu to 147.169,06 zł., w tym przypadku Gmina Janowiec Kościelny również otrzymała dotację, z tym że z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie, w kwocie 73.584,00 zł (w ramach Programu Wieloletniego pn. :
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”).
    Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Roboty zostały odebrane, a droga oddana do użytku.

Paweł Oman


  

Składowisko „Majki” (ówcześnie w obrębie miejscowości Majki) powstało spontanicznie (bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej i prawnej) na gruntach Państwowego Gospodarstwa Rolnego Kuce w naturalnym zadoleniu pomiędzy dwoma skupiskami leśnymi w 1986 r. Była wtedy poprostu taka potrzeba wyznaczenia „bezpiecznego miejsca” do składowania odpadów komunalnych. Miejsce było najlepsze, bo był to nieużytek, częściowo zagłębiony i w miarę odległy od zabudowy zwartej.

W 1999 r. teren wysypiska (działka o nr ewid. 25/15 o pow. 0,37 ha i w kształcie, jak tu widać) został notarialnie przekazany gminie Janowiec Kościelny (bezpłatnie) przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, jako nieodzowny teren dla zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa – do gromadzenia w jednym miejscu odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Kościelny.

W miarę czasu, składowisko uzyskało decyzję (w 2003 r.) Starosty Nidzickiego zatwierdzającą instrukcję jego eksploatacji . Składowisko „Majki” zgłoszone było do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, skutkiem czego były systematyczne kontrole i przeglądy ekologiczne przez ten organ. Gmina musiała dbać o porządek na składowisku i składać coroczne sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie o monitorowaniu zamkniętego składowiska, załączając informacje o średniej ilości opadów deszczu na składowisku oraz o „osiadaniu” złożonych tam odpadów.

Aktywna powierzchnia, na której składowano odpady, to około 2000 m2. Na dzień dzisiejszy zalega tu ca 3766 Mg odpadów.

Decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska wydał Starosta Nidzicki dnia 24.12.2003 r., natomiast zgodę na jego zamknięcie w dniu 25.07.2007 r.

Decyzję o pozwoleniu na rekultywację składowiska wydał także Starosta Nidzicki dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, który to w imieniu Gminy Janowiec Kościelny fizycznie przeprowadził jego rekultywację.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przyszedł Gminie Janowiec Kościelny z pomocą, pozyskując na to zadanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Koszt zadania to 129 300 zł bez udziału finansowego Gminy. Dla naszej Gminy byłby to znaczący wydatek z budżetu, więc bardzo doceniamy, co zostało zrobione. Obiekt po rekultywacji został odebrany w dniu 6.11.2013 r.

Podziękowania w imieniu Samorządu Gminy i własnym na ręce Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przekazała Pani Wójt, wyrażając zadowolenie z kolejnej inwestycji w Gminie Janowiec Kościelny.

Stanisław Wrzeszczyński

Świetlica wiejska to przede wszystkim miejsce służące  integracji środowiska lokalnego. To ważne ogniwo w procesie rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Janowiec Kościelny realizuje  koncepcję poprawy jakości życia mieszkańców poprzez  zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

    W ostatnim okresie podpisano dwie umowy:

- 04 kwietnia 2014 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą  ” Remont świetlic wiejskich w Szczepkowie Borowym, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Bielawach; Gmina Janowiec Kościelny ”. Koszty całkowite projektu- 140.182,35 zł brutto, z czego dofinansowanie - 79 531,00 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013


- 03 czerwca 2014 roku na dofinansowanie operacji pt. „ Tradycyjne potrawy szansą rozwoju turystyki regionalnej- aktywizacja mieszkańców poprzez wyposażenie świetlic wiejskich”. Projekt przewiduje doposażenie świetlic w Zaborowie, Bielawach, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Janowcu Kościelnym odpowiednio w niezbędny sprzęt agd, meble, akcesoria sportowo-rekreacyjne. Wartość ogólna projektu - 38.044,02 zł.,  z czego dofinansowanie 24.999,00 zł. z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy , Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.

 

27 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Bożena Grochala i Skarbnik Gminy Elżbieta Wiśniewska podpisały umowę o kolejnym dofinansowaniu dla Gminy Janowiec Kościelny.
Tym razem to Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na " Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR w miejscowościach Safronka i Kuce,w wysokości do 450 tys.zl.
Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to kwota 453 481,84 zl, określona w kosztorysach budowlanych. Agencja udzieli pomocy do 100% wartości zadania , jednak nie więcej niz 450 tys.zl. Z otrzymanych środków Gmina wykona ciągi komunikacyjne na odcinkach, które obecnie są własnością Agencji, a będą służyły naszym mieszkańcom. Gmina wnioskowała oprócz w/w pomocy o wsparcie finansowe dla modernizacji sieci wodociągowej i hydroforni w Kucach i Safronce oraz docieplenie budynków mieszkalnych, wymiane pokryć dachowych i wymianę drzwi wejściowych w budynkach w których zamieszkują byli pracownicy PGR i ich rodziny w miejscowościach: Kuce, Pokrzywnica Wielka i Safronka. Tu Agencja nie mogła udzielić pomocy finansowej, ponieważ przed przekazaniem sieci wodociągowej i hydroforni dla Spółdzielni Mieszkaniowej - Agencja przeprowadziła remont za ok. 400 tys zł. Równiez w Kucach byl remont za 14 tys zł. Nawet jeżeli najmniejsze środki finansowe zostały wydane przez Agencję, przed przekazaniem mienia, nie ma możliwości kolejnego wsparcia finansowego. Natomiast remont budynków mieszkalnych bedzie miał szanse na dofinansowanie, jeżeli powstaną w przyszłości wspólnoty mieszkaniowe.

W dniu 18.07.2014 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce.  To bardzo ważna inwestycja, dzięki której rozwiązano problemy eksploatacyjne dotychczas użytkowanej oczyszczalni.
Gmina czyniła aktywne starania celem uzyskania dofinansowania  na tę kosztowną ,ale jakże niezbędną inwestycję. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , uzyskano dofinansowanie w kwocie 227,362,00 zł. Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 368.274,50 zł .
 Jak zaznacza Wójt Gminy-Bożena Grochala „Jest to rodzaj inwestycji, której nie widać  gołym okiem. W każdej chwili mogło dojść jednak do poważnych zakłóceń i zagrożeń ekologicznych. Oczyszczanie ścieków to złożony proces, wymagający zastosowania najnowszych technologii. Tym bardziej cieszy, że w porę udało się zrealizować inwestycję, bez której trudno nawet sobie wyobrazić codzienne życie mieszkańców, nie wspominając już o blokadzie rozwoju gospodarczego Gminy. Należy podkreślić, że dotychczas odbiór ścieków musiał był ograniczany, aktualnie wydajność zmodernizowanej oczyszczalni rozwiązała definitywnie ten problem.”

Projekt realizował Zakład Gospodarki Komunalnej, a wykonawcą- wyłonionym w drodze przetargu, była Firma Techsan- Grzegorz Gudecki , z Gutkowa.