mar1

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

 Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

 O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

 — Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznejmówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska.Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.

 Szymon Tarasewicz
Asystent Marszałka Województwa

Biuro Prasowe

 

Wśród 292 wniosków najwyżej zostały ocenione dwa projekty złożone przez Gminę Janowiec Kościelny ( poz. 1 i 2), a dwa kolejne znalazły się na pozycjach 6 i 7, czyli w pierwszej dziesiątce.

W sumie gmina dostanie pomoc finansową z EFRROW w kwocie 2,3 mln zł na następujące zadania:

Poz. 1. - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe, wartość zadania – 1 115 563 zł , w tym pomoc – 709 876 zł

Poz. 2. - zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Waśniewo – Gwoździe, wartość zadania – 205 143 zł , w tym pomoc – 130 532 zł

Poz. 6. – przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym - wartość zadania – 606 305 zł, w tym pomoc – 385 792 zł

Poz. 7. – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem, wartość zadania – 1 572 261 zł, w tym pomoc – 1 000 429 zł.

Dodatkowo w ramach tej samej pomocy Powiat Nidzicki otrzyma środki finasowe na realizację dwóch zadań na terenie naszej Gminy. Są to :

  1. Przebudowa drogi powiatowej Krokowo – Szkudaj - Powierż, wartość zadania 1 054 085 zł, w tym pomoc - 670 714 zł. W tym przypadku na terenie gminy zostanie wykonany odcinek 626 mb nowej nawierzchni wraz z chodnikiem w miejscowości Powierż.

  2. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny - Kuce Etap II, na długości 4,187 km, wartość zadania 3 660 672 zł, w tym pomoc - 2 329 286 zł . Jest to odcinek od Janowca Kościelnego przez Janowiec – Leśniki do Safronki.

Zadania będą realizowane w latach 2016-2018, co wynika z umów, które zostały podpisane z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 sierpnia br.

 

mar1 mar2

 

Galeria zdjęć z podpisania umów:

 https://goo.gl/photos/sjqZp76fiyrKa9jWA

7

W 2015r. Gmina Janowiec Kościelny dokonała modernizacji drogi gminnej Nr 191027 N na odcinku 1 km, Szczepkowo–Iwany – Krajewo-Kawęczyno. Prace podzielone były na 2 etapy i obejmowały:
 przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. warstwy do 10 cm,
 skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 ścięcie i uzupełnienie poboczy pospółką, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem
 wykonanie trzech wjazdów

    Koszt po przetargu I etapu modernizacji w/w drogi wyniósł  160.910,74 zł, zadanie było dofinansowane z dochodów budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota jaką przeznaczono na realizację II etapu to 147.169,06 zł., w tym przypadku Gmina Janowiec Kościelny również otrzymała dotację, z tym że z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie, w kwocie 73.584,00 zł (w ramach Programu Wieloletniego pn. :
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”).
    Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Roboty zostały odebrane, a droga oddana do użytku.

Paweł Oman