image2 800x600

Gmina Janowiec Kościelny uzyskała pomoc finansową w wysokości 8.000,00 zł  na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu „ Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.  Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w dniu 09 lipca 2018 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Wójt Gminy –Pani Bożena Grochala i Pani Wiesława Samsel-Skarbnik Gminy z zadowoleniem podpisały umowę, która pozwoli na zrealizowanie ciekawej inicjatywy Mieszkańców. Ciekawej, gdyż łączącej w sobie wymiar praktyczny, estetyczny, z patriotycznym i edukacyjnym.

Przedsięwzięcie polega na ustawieniu 10 ławek, zlokalizowanych na szlaku komunikacyjnym sołectwa Janowiec Kościelny prowadzącym do ważnych obiektów i miejsc użyteczności publicznej ( ośrodek zdrowia, apteka , ośrodek kultury, bank, cmentarz, urząd gminy, kościół, szkoła, świetlica wiejska, teren rekreacyjny).  Na każdej z ławek przytwierdzony zostanie wygrawerowany na tabliczce napis zawierający sentencję wypowiedzi o Ojczyźnie ( znani Polacy, filozofowie, poeci )- jako utrwalona forma upamiętniająca 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  Będzie to wyraz symbolicznego umiłowania Ojczyzny.

 

IMG 4013 800x600

03 lipca Pani Wójt Bożena Grochala i Pani Skarbnik Gminy Wiesława Samsel podpisały umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Arturem Chojeckim, o dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie podpisanej umowy udzieli gminie dotację w kwocie 1 360 693,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Gmina wykona zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem, przekazując na ten cel własne środki w kwocie 340 173,54 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote). Wartość dotacji i środków własnych może ulec zmianie, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania. Dotacja w kwocie ponad jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy jest ogromnym wsparciem finansowym dla naszej gminy, jest to 80% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Bez tak znaczącego wsparcia budowa drogi i modernizacja chodników na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym, nie miałyby szans na  realizację w najbliższym czasie. Jest to wsparcie
z programu, który ogłosił Premier Mateusz Morawiecki, a otrzymana pomoc przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa na naszych drogach.

 Więcej zdjęć pod adresem : http://uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8703:samorzady-beda-mogly-wyremontowac-kolejne-drogi&catid=193&Itemid=314&lang=pl

 

 

 

fotowoltanika

23 stycznia 2018 r. została podpisana z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  umowa o dofinansowanie projektu „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie zrealizowany Projekt o wartości 871204,18 zł., na który gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 602051,67 zł. Wartość zadania może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na jego realizację. W ramach Projektu zostanie wybudowanych pięć instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Hydrofornia Bielawy, OSP w Janowcu Kościelnym - Dom Strażaka, oczyszczalnia ścieków KUCE, Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym).

Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział OZE w bilansie energetycznym gminy. Zostanie też zwiększone bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostawę energii. Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Zadanie należy wykonać do 31 sierpnia 2018 roku.