27 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Bożena Grochala i Skarbnik Gminy Elżbieta Wiśniewska podpisały umowę o kolejnym dofinansowaniu dla Gminy Janowiec Kościelny.
Tym razem to Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na " Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów komunikacyjnych na osiedlach mieszkaniowych po byłych PGR w miejscowościach Safronka i Kuce,w wysokości do 450 tys.zl.
Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to kwota 453 481,84 zl, określona w kosztorysach budowlanych. Agencja udzieli pomocy do 100% wartości zadania , jednak nie więcej niz 450 tys.zl. Z otrzymanych środków Gmina wykona ciągi komunikacyjne na odcinkach, które obecnie są własnością Agencji, a będą służyły naszym mieszkańcom. Gmina wnioskowała oprócz w/w pomocy o wsparcie finansowe dla modernizacji sieci wodociągowej i hydroforni w Kucach i Safronce oraz docieplenie budynków mieszkalnych, wymiane pokryć dachowych i wymianę drzwi wejściowych w budynkach w których zamieszkują byli pracownicy PGR i ich rodziny w miejscowościach: Kuce, Pokrzywnica Wielka i Safronka. Tu Agencja nie mogła udzielić pomocy finansowej, ponieważ przed przekazaniem sieci wodociągowej i hydroforni dla Spółdzielni Mieszkaniowej - Agencja przeprowadziła remont za ok. 400 tys zł. Równiez w Kucach byl remont za 14 tys zł. Nawet jeżeli najmniejsze środki finansowe zostały wydane przez Agencję, przed przekazaniem mienia, nie ma możliwości kolejnego wsparcia finansowego. Natomiast remont budynków mieszkalnych bedzie miał szanse na dofinansowanie, jeżeli powstaną w przyszłości wspólnoty mieszkaniowe.

W dniu 18.07.2014 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce.  To bardzo ważna inwestycja, dzięki której rozwiązano problemy eksploatacyjne dotychczas użytkowanej oczyszczalni.
Gmina czyniła aktywne starania celem uzyskania dofinansowania  na tę kosztowną ,ale jakże niezbędną inwestycję. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , uzyskano dofinansowanie w kwocie 227,362,00 zł. Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 368.274,50 zł .
 Jak zaznacza Wójt Gminy-Bożena Grochala „Jest to rodzaj inwestycji, której nie widać  gołym okiem. W każdej chwili mogło dojść jednak do poważnych zakłóceń i zagrożeń ekologicznych. Oczyszczanie ścieków to złożony proces, wymagający zastosowania najnowszych technologii. Tym bardziej cieszy, że w porę udało się zrealizować inwestycję, bez której trudno nawet sobie wyobrazić codzienne życie mieszkańców, nie wspominając już o blokadzie rozwoju gospodarczego Gminy. Należy podkreślić, że dotychczas odbiór ścieków musiał był ograniczany, aktualnie wydajność zmodernizowanej oczyszczalni rozwiązała definitywnie ten problem.”

Projekt realizował Zakład Gospodarki Komunalnej, a wykonawcą- wyłonionym w drodze przetargu, była Firma Techsan- Grzegorz Gudecki , z Gutkowa.

W dniu 01 września 2014 roku podpisano umowę z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zwiększenie informacji przestrzenno- funkcjonalnej Gminy Janowiec Kościelny poprzez umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych, służących usprawnieniu przepływu informacji wpływających na wzrost potencjału turystycznego  regionu”. Koszty całkowite projektu wynoszą: 46.038,15 zł, w tym kwota  7.889,45 zł stanowi wkład niepieniężny, a dofinansowanie  wynosi 24.999,00 zł.
Zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoli usprawnić proces komunikowania, poprawi się również estetyka w przestrzeni publicznej..
W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy, Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.

Zofia Wielgus

bmk.htmlprow.html
Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej zakończyło realizację projektu „Wypoczynek i relaks na powietrzu- Zagospodarowanie terenu pod potrzeby rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym”, który został dofinansowany kwotą 12.999,00 zł w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Całkowita wartość projektu 16.268,99 zł.
Zofia Wielgus