W dniu 18.07.2014 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce.  To bardzo ważna inwestycja, dzięki której rozwiązano problemy eksploatacyjne dotychczas użytkowanej oczyszczalni.
Gmina czyniła aktywne starania celem uzyskania dofinansowania  na tę kosztowną ,ale jakże niezbędną inwestycję. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , uzyskano dofinansowanie w kwocie 227,362,00 zł. Wartość całkowita inwestycji  wyniosła 368.274,50 zł .
 Jak zaznacza Wójt Gminy-Bożena Grochala „Jest to rodzaj inwestycji, której nie widać  gołym okiem. W każdej chwili mogło dojść jednak do poważnych zakłóceń i zagrożeń ekologicznych. Oczyszczanie ścieków to złożony proces, wymagający zastosowania najnowszych technologii. Tym bardziej cieszy, że w porę udało się zrealizować inwestycję, bez której trudno nawet sobie wyobrazić codzienne życie mieszkańców, nie wspominając już o blokadzie rozwoju gospodarczego Gminy. Należy podkreślić, że dotychczas odbiór ścieków musiał był ograniczany, aktualnie wydajność zmodernizowanej oczyszczalni rozwiązała definitywnie ten problem.”

Projekt realizował Zakład Gospodarki Komunalnej, a wykonawcą- wyłonionym w drodze przetargu, była Firma Techsan- Grzegorz Gudecki , z Gutkowa.

W dniu 01 września 2014 roku podpisano umowę z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zwiększenie informacji przestrzenno- funkcjonalnej Gminy Janowiec Kościelny poprzez umieszczenie tablic informacyjno-promocyjnych, służących usprawnieniu przepływu informacji wpływających na wzrost potencjału turystycznego  regionu”. Koszty całkowite projektu wynoszą: 46.038,15 zł, w tym kwota  7.889,45 zł stanowi wkład niepieniężny, a dofinansowanie  wynosi 24.999,00 zł.
Zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoli usprawnić proces komunikowania, poprawi się również estetyka w przestrzeni publicznej..
W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy, Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.

Zofia Wielgus

bmk.htmlprow.html
Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej zakończyło realizację projektu „Wypoczynek i relaks na powietrzu- Zagospodarowanie terenu pod potrzeby rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym”, który został dofinansowany kwotą 12.999,00 zł w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Całkowita wartość projektu 16.268,99 zł.
Zofia Wielgus