mar1

Oznacza to blisko 300 km lepszych dróg w województwie, a także komfort i bezpieczeństwo komunikacji setek tysięcy mieszkańców Warmii i Mazur. W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu.

 Do podziału było łącznie 130 mln zł. Z tych funduszy będą remontowane drogi gminne, powiatowe i wewnętrzne - tylko w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W miarę postępu prac i po zsumowaniu oszczędności poprzetargowych zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków do konkursu.

Wsparcie inwestycji na drogach lokalnych to największe wyzwanie i priorytetowe zadanie dla samorządu województwa w roku 2016mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców. Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych Regionalnym Programem Operacyjnym, ale mających wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, bo zapewniających dostęp do głównych szlaków i dużych ośrodków miejskich. Umożliwi to również mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

 O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły  do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pula środków umożliwiła zawarcie 182 umów o przyznaniu pomocy, w tym z 17 powiatami i 65 gminami. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 82 beneficjentów. W ramach 182 operacji zostanie wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych oraz blisko 13 km dróg wewnętrznych, które po zakończeniu inwestycji otrzymają kategorię drogi gminnej publicznej.

 — Dzięki tym środkom zwiększy się rozwój infrastruktury technicznejmówi członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska.Z pomocy skorzysta ponad połowa samorządów. Ulepszenie nawierzchni dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz skrócenie dojazdu do różnorodnych obiektów użyteczności publicznej przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom obszarów wiejskich, ale także wielu inwestorom oraz licznie odwiedzającym nasz region turystom.

 Szymon Tarasewicz
Asystent Marszałka Województwa

Biuro Prasowe

 

Wśród 292 wniosków najwyżej zostały ocenione dwa projekty złożone przez Gminę Janowiec Kościelny ( poz. 1 i 2), a dwa kolejne znalazły się na pozycjach 6 i 7, czyli w pierwszej dziesiątce.

W sumie gmina dostanie pomoc finansową z EFRROW w kwocie 2,3 mln zł na następujące zadania:

Poz. 1. - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe, wartość zadania – 1 115 563 zł , w tym pomoc – 709 876 zł

Poz. 2. - zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Waśniewo – Gwoździe, wartość zadania – 205 143 zł , w tym pomoc – 130 532 zł

Poz. 6. – przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym - wartość zadania – 606 305 zł, w tym pomoc – 385 792 zł

Poz. 7. – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem, wartość zadania – 1 572 261 zł, w tym pomoc – 1 000 429 zł.

Dodatkowo w ramach tej samej pomocy Powiat Nidzicki otrzyma środki finasowe na realizację dwóch zadań na terenie naszej Gminy. Są to :

  1. Przebudowa drogi powiatowej Krokowo – Szkudaj - Powierż, wartość zadania 1 054 085 zł, w tym pomoc - 670 714 zł. W tym przypadku na terenie gminy zostanie wykonany odcinek 626 mb nowej nawierzchni wraz z chodnikiem w miejscowości Powierż.

  2. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny - Kuce Etap II, na długości 4,187 km, wartość zadania 3 660 672 zł, w tym pomoc - 2 329 286 zł . Jest to odcinek od Janowca Kościelnego przez Janowiec – Leśniki do Safronki.

Zadania będą realizowane w latach 2016-2018, co wynika z umów, które zostały podpisane z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 sierpnia br.

 

mar1 mar2

 

Galeria zdjęć z podpisania umów:

 https://goo.gl/photos/sjqZp76fiyrKa9jWA

7

W 2015r. Gmina Janowiec Kościelny dokonała modernizacji drogi gminnej Nr 191027 N na odcinku 1 km, Szczepkowo–Iwany – Krajewo-Kawęczyno. Prace podzielone były na 2 etapy i obejmowały:
 przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. warstwy do 10 cm,
 skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm,
 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
 ścięcie i uzupełnienie poboczy pospółką, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem
 wykonanie trzech wjazdów

    Koszt po przetargu I etapu modernizacji w/w drogi wyniósł  160.910,74 zł, zadanie było dofinansowane z dochodów budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota jaką przeznaczono na realizację II etapu to 147.169,06 zł., w tym przypadku Gmina Janowiec Kościelny również otrzymała dotację, z tym że z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie, w kwocie 73.584,00 zł (w ramach Programu Wieloletniego pn. :
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”).
    Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. z Mławy. Roboty zostały odebrane, a droga oddana do użytku.

Paweł Oman


  

Składowisko „Majki” (ówcześnie w obrębie miejscowości Majki) powstało spontanicznie (bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej i prawnej) na gruntach Państwowego Gospodarstwa Rolnego Kuce w naturalnym zadoleniu pomiędzy dwoma skupiskami leśnymi w 1986 r. Była wtedy poprostu taka potrzeba wyznaczenia „bezpiecznego miejsca” do składowania odpadów komunalnych. Miejsce było najlepsze, bo był to nieużytek, częściowo zagłębiony i w miarę odległy od zabudowy zwartej.

W 1999 r. teren wysypiska (działka o nr ewid. 25/15 o pow. 0,37 ha i w kształcie, jak tu widać) został notarialnie przekazany gminie Janowiec Kościelny (bezpłatnie) przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, jako nieodzowny teren dla zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa – do gromadzenia w jednym miejscu odpadów komunalnych z terenu gminy Janowiec Kościelny.

W miarę czasu, składowisko uzyskało decyzję (w 2003 r.) Starosty Nidzickiego zatwierdzającą instrukcję jego eksploatacji . Składowisko „Majki” zgłoszone było do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, skutkiem czego były systematyczne kontrole i przeglądy ekologiczne przez ten organ. Gmina musiała dbać o porządek na składowisku i składać coroczne sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie o monitorowaniu zamkniętego składowiska, załączając informacje o średniej ilości opadów deszczu na składowisku oraz o „osiadaniu” złożonych tam odpadów.

Aktywna powierzchnia, na której składowano odpady, to około 2000 m2. Na dzień dzisiejszy zalega tu ca 3766 Mg odpadów.

Decyzję o wstrzymaniu użytkowania składowiska wydał Starosta Nidzicki dnia 24.12.2003 r., natomiast zgodę na jego zamknięcie w dniu 25.07.2007 r.

Decyzję o pozwoleniu na rekultywację składowiska wydał także Starosta Nidzicki dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, który to w imieniu Gminy Janowiec Kościelny fizycznie przeprowadził jego rekultywację.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przyszedł Gminie Janowiec Kościelny z pomocą, pozyskując na to zadanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Koszt zadania to 129 300 zł bez udziału finansowego Gminy. Dla naszej Gminy byłby to znaczący wydatek z budżetu, więc bardzo doceniamy, co zostało zrobione. Obiekt po rekultywacji został odebrany w dniu 6.11.2013 r.

Podziękowania w imieniu Samorządu Gminy i własnym na ręce Przewodniczącego Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przekazała Pani Wójt, wyrażając zadowolenie z kolejnej inwestycji w Gminie Janowiec Kościelny.

Stanisław Wrzeszczyński

Świetlica wiejska to przede wszystkim miejsce służące  integracji środowiska lokalnego. To ważne ogniwo w procesie rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Janowiec Kościelny realizuje  koncepcję poprawy jakości życia mieszkańców poprzez  zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

    W ostatnim okresie podpisano dwie umowy:

- 04 kwietnia 2014 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą  ” Remont świetlic wiejskich w Szczepkowie Borowym, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Bielawach; Gmina Janowiec Kościelny ”. Koszty całkowite projektu- 140.182,35 zł brutto, z czego dofinansowanie - 79 531,00 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013


- 03 czerwca 2014 roku na dofinansowanie operacji pt. „ Tradycyjne potrawy szansą rozwoju turystyki regionalnej- aktywizacja mieszkańców poprzez wyposażenie świetlic wiejskich”. Projekt przewiduje doposażenie świetlic w Zaborowie, Bielawach, Nowej Wsi Wielkiej, Nowej Wsi Dmochy, Janowcu Kościelnym odpowiednio w niezbędny sprzęt agd, meble, akcesoria sportowo-rekreacyjne. Wartość ogólna projektu - 38.044,02 zł.,  z czego dofinansowanie 24.999,00 zł. z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W imieniu Gminy umowy podpisała: Bożena Grochala-Wójt Gminy , Elżbieta Wiśniewska-Skarbnik Gminy.