DSCF8292 800x600

W dniu 16 października 2018 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny odbyła się I sesja MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY.  W skład  Młodzieżowej Rady Gminy wybrani zostali:

 1. Olaf Gałęziewski
 2. Alicja Gołębiewska
 3. Wiktoria Kobus
 4. Anna Kołacz
 5. Roksana Miecznikowska
 6. Aleksandra Rybacka
 7. Maria Szczepkowska
 8. Maciej Tobojka
 9. Dominika Wójcicka
 10. Adam Zielonka.

            Pierwszą Sesję- zgodnie ze statutem prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński. W obecności Pani Wójt Bożeny Grochala, Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marianny Malinowskiej oraz obecnych gości radni złożyli uroczyste ślubowanie, o następującym brzmieniu:

„Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Janowiec Kościelny, działać zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować młodzież, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady”.

            Po przyjęciu Regulaminu wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, odpowiadającej za prawidłowy przebieg głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej powołano Marię Szczepkowską oraz Aleksandrę Rybacką. Radni Młodzieżowej Rady Gminy w głosowaniu tajnym wybrali następujący skład Prezydium:

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy – Olaf Gałęziewski,

Wiceprzewodniczące Młodzieżowej Rady Gminy – Anna Kołacz i Dominika Wójcicka,

Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy – Alicja Gołębiewska.

            Celem funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży Gminy Janowiec Kościelny oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku. Pierwsze działania Młodzieżowej Rady ukierunkowane są na aktywne uczestnictwo młodzieży w obchodach związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

                                                                                                           Monika Ławicka

 

 

 

Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej i wyniosą:
 • dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie- 528,00 zł.
 
Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645,00 zł miesięcznie.
Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
 
Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.
 
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wynoszą:
 • zasiłek pielęgnacyjny- 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)- I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42)- II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%
 • specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli 100,00 zł)
 • zasiłek dla opiekuna- 620,00 zł (wzrost 100,00 zł)
  Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
                         
                                                                                                           Kierownik
                                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  Marzena Radzymińska