Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko  dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego„.

I turnus -  odbędzie się w terminie od 18 stycznia 2019 ( wyjazd w godzinach wieczornych) do 27 stycznia 2019  Miejsce wypoczynku:   Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane

http://www.ufranka.pl  wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających autobusem z  Ełku, w tym pociągiem z Olsztyna, Ostródy, Iławy, Działdowa  – zakwalifikowanych zostanie  80 dzieci)

          II turnus -  odbędzie się w terminie od 18 stycznia 2019 ( wyjazd w godzinach wieczornych) do 27 stycznia 2019  Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane, oraz   Willa "Grzesiczek"  Olcza-Stachonie 35  34-500 Zakopane

http://www.grzesiczek.wzakopanem.pl/12723,Start.html  wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających autobusem z  Ełku,  Olecka, Gizycka – zakwalifikowanych zostanie tylko 80 dzieci)

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież,  z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego, urodzonych od  01.01.2003, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby wraz kosztami przejazdu na wypoczynek. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. W ramach programu minimum 2 wycieczki z przewodnikiem w góry w tym Rusinowa Polana, Morkie Oko dla chętnych, Dolina Chochołowska, Gubałówka, kulig, termy w Chochołowie i Szaflarach, Akwa-Park w Zakopanym, zwiedzenie Zakopanego z przewodnikiem, prelekcja i zwiedzenie  Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzenie Krakowa i Wadowic oraz w drodze powrotnej Częstochowy – udział w Apelu Jasnogórskim. Zajęcia sportowe na lodowisku i stoku, oraz warsztaty edukacyjne z elementami nauki i doskonalenia gier umysłowych, logicznych i intelektualnych.  Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł). Cena nie obejmuje wypożyczenia nart i wjazdu na stoki. Wpłatę należy dokonać na konto podane na stronie internetowej nie wcześniej niż 06.01.2019 nie później niż 7 dni przed wyjazdem.: UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie ( nabór elektroniczny rozpocznie się 15.12.2018 )na stronie http://www.lzselk.pl, oraz dostarczenie lub przesłanie  kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 10 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2019”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji zimowego wypoczynku (tel. 518034640,  516106667, 876194534  ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ lub http://www.elk.gmina.pl/

 

POBIERZ:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 IMG 7138 800x533

21 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny kadencji 2018-2023, zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Komisarza Wyborczego.

Sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadziła Pani Teresa Nowosielska- radna Rady Gminy Janowiec Kościelny, która spełniała prawne przesłanki przewodniczenia obradom sesji. Słowa uznania należą się tym bardziej, gdyż ceremoniał wypełniono w majestacie prawa, powagi i opanowania.

 W trakcie sesji wręczono Państwu radnym oraz wójtowi zaświadczenia potwierdzające wybór. Aktu wręczenia dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej-Pani Renata Szczepkowska.

Wszyscy radni złożyli także ślubowanie, które zakończyło proces konstytuowania mandatu radnego.

Na I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Te zaszczytne i odpowiedzialne funkcję powierzono Pani Mariannie Malinowskiej, która będzie przewodniczyć radzie , natomiast Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pełnić będzie Pan Marcin Wesołowski.

Wójt Gminy-Pan Piotr Rakoczy złożył ślubowanie, tym samym w sposób prawny rozpoczął sprawowanie funkcji. W swym pierwszym, oficjalnym przemówieniu podziękował za społeczne zaufanie, za wsparcie najbliższych oraz deklarował pełne zaangażowanie w wypełnianiu funkcji Wójta Gminy Janowiec Kościelny.

Dotychczasowa Wójt Gminy-Pani Bożena Grochala złożyła sprawozdanie o stanie gminy, życząc jednocześnie radnym i Wójtowi, aby podejmowane decyzje służyły dobru społecznemu oraz stanowiły osobistą satysfakcję osób sprawujących mandat radnego i Wójta.

Miłym gestem były kwiaty, które w symboliczny sposób wyrażały gratulacje czy też podziękowania.

Cieszy również fakt przekazania gratulacji Państwu radnym i Wójtowi Gminy przez  Starostę Nidzickiego- Pana Marcina Palińskiego, Wicestarostę-Pana Pawła Przybyłka, Burmistrza Nidzicy –Pana Jacka Kosmalę oraz Pana Grzegorza Mroza- radnego powiatowego. Fakt uczestniczenia w tak ważnej sesji jest z pewnością zapowiedzią dobrej współpracy poszczególnych samorządów.

Zofia Wielgus

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas obrad organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych
 
Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym: obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad dostępna jest na stronie – www.janowiec.com.pl .  Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy- http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/ . Wizerunek oraz wypowiedzi osób uczestniczących w obradach także będą transmitowane, utrwalane i publikowane w ww. miejscach. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych podstawą do takiej publikacji jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Celem podejmowania powyższych czynności jest zapewnienie dostępności i jawności działań podejmowanych przez radę.
W związku z wyżej opisanym przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wójt Gminy Janowiec Kościelny, jako administrator danych osobowych Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kierując zapytanie na adres Urząd Gminy Janowiec Kościelny,  Janowiec Kościelny 62, 13-111, Janowiec Kościelny lub mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.