Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.  
HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych
dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami
 
 10 luty 2020 r. -
 21 luty 2020 r.
 do godz.14.00
 
23 marzec 2020 r. -
27 marzec 2020 r.
do godz.14.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
24 luty2020 r.-
 28 luty 2020 r.
 30 marzec 2020 r. -
 3 kwiecień 2020 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2 marzec 2020 r.
6 kwiecień 2020 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
3 marzec 2020 r. -
9 marzec 2020 r.
do godz. 14.00
7 kwiecień 2020 r. -
14 kwiecień 2020 r.
do godz. 14.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 marzec  2020 r.
 16 kwiecień 2020 r.
                                         
 
HARMONOGRAM
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla  których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym
 
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.                                                                                                        
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wraz z niezbędnymi  dokumentami
 
 10 luty 2020 r. -
 21 luty 2020 r.
 do godz.14.00
 
23 marzec 2020 r. -
27 marzec 2020 r.
do godz.14.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
24 luty2020 r.-
 28 luty 2020 r.
 30 marzec 2020 r. -
 3 kwiecień 2020 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2 marzec 2020 r.
6 kwiecień 2020 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
3 marzec 2020 r. -
9 marzec 2020 r.
do godz. 14.00
7 kwiecień 2020 r. -
14 kwiecień 2020 r.
do godz. 14.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 marzec  2020 r.
 16 kwiecień 2020 r.

 

lgd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" zwraca się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej.

Poniższa ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie ankiety, pozwoli na zbadanie poziomu państwa satysfakcji pod kątem działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania, jak również realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

PRZEJDŹ DO ANKIETY

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6c09d6d&&b=87d76367a&&c=a0564708

Renata Milewska