Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione.

         Wobec powyższego Wójt Gminy Janowiec Kościelny informuje, że w okresie grzewczym 2018-2019 będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole kotłów, kominków i piecy opalanych paliwami stałymi pod kątem przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Program ten zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Głównym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży  w wieku szkolnym gorącego posiłku. 
 
                                                                      Marzena Radzymińska
                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                               w Janowcu Kościelnym