Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2020r. poz. 1057) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzącemu działalność pożytku publicznego.

Ważne informacje:

  1. Wysokość pożyczki wynosi maksymalnie 5 tys. zł.
  2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub pomiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. Informacja o wysokości łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym przedstawiana jest we wniosku w formie oświadczenia.
  3. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę
  4. Pożyczka jest jednorazowa.
  5. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
  6. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  8. O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020r. lub 31 marca 2020r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów
https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
 
Szczegółowe informacje tel. 89 6250 151, 89 6250 169
 
Podst. prawna: art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374, z późn. zm.).