Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców Art. 15zzb Ustawy

Terminy składania wniosków:do 30 kwietnia 2020 r., kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Szczegółowe informacje Tel. 89 6250 151, 89 6250 156,

 

2. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Art. 15zze Ustawy

 Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia, kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach

 Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Szczegółowe informacje Tel. 89 6250 151, 89 6250 156,

 

3. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników Art. 15zzc Ustawy

Terminy składania wniosków: do 30 kwietnia, kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów https://nidzica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Szczegółowe informacje Tel. 89 6250 151, 89 6250 152,

 

Informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku:

Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego, klikając na poniższy link i postępując zgodnie ze znajdującą się tam

instrukcją: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=14330#/inneSprawy/lista Dokumentow?dest=TARCZA

Ważne: Przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązani są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego.

 

W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania w formie papierowej.

Należy złożyć:

  1. Wniosek wraz z załącznikami.
  2. Wypełniony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń (plik Excel).
  3. Umowę wraz z załącznikami. Umowa musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione. Upoważnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub formalnych pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa proszę dołączyć kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem

Skompletowane dokumenty można złożyć do skrzynki znajdującej się za drzwiami wejściowymi do budynku Urzędu lub wysłać drogą pocztową na adres Urzędu: 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu.

Ważne: Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Formy wsparcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aleksandra Nowogórska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Nidzicy

ulotka 1