INFORMACJA Nt. programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Wójt Gminy Janowiec Kościelny uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Gmina Janowiec Kościelny wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zalegających odpadów.
W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Janowiec Kościelny winni złożyć deklarację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny lub do pobrania w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.
Sposób składania informacji: Urząd Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny (sekretariat) osobiście lub pocztą do dnia 20.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                          Piotr Rakoczy

Załączniki