W liście otwartym przedstawiciele ZGW RP zwracają uwagę na fakt, iż część oświatowa subwencji ogólnej, w następstwie wieloletniego niedoszacowania rosnących corocznie w tej dziedzinie zadań, pozostaje obecnie bez sensownego związku z rzeczywistymi nakładami samorządów na subwencjonowane zadania oświatowe. Taka sytuacja ma również odzwierciedlenie w przypadku Gminy Janowiec Kościelny, która co roku dokłada znaczne środki do bieżącej działalności oświatowej. ZWG RP za jedyne rozsądne rozwiązanie uznaje przejęcie obowiązku wypłat wynagrodzeń nauczycieli bezpośrednio z budżetu państwa. Wójt Gminy Janowiec Kościelny wyraża aprobatę dla takiego stanowiska zważywszy, że od wielu lat subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina nie rekompensuje wydatków na wynagrodzenia nauczycieli a należy pamiętać też o pozostałych kosztach funkcjonowania szkół, które odbywają się najczęściej kosztem inwestycji. Reasumując należy podkreślić, że czas najwyższy, aby wobec wzrostu gospodarczego i zwiększonych dochodów Państwa zwiększyły się również nakłady na edukację oraz zmienił się algorytm naliczania subwencji dla szkół wiejskich. W związku z powyższym, popierając stanowisko ZGW RP, Wójt Gminy Janowiec Kościelny wystąpił do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów z apelem o wprowadzenie stosownych zmian.

Załączniki