Zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem od października wzrastają kryteria dochodowe w pomocy społecznej i wyniosą:
  • dla osoby samotnie gospodarującej- 701,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie- 528,00 zł.
 
Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 645,00 zł miesięcznie.
Natomiast wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
 
Dodatkowo Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.
 
Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wynoszą:
  • zasiłek pielęgnacyjny- 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł)- I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42)- II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%
  • specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli 100,00 zł)
  • zasiłek dla opiekuna- 620,00 zł (wzrost 100,00 zł)
  Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
                         
                                                                                                           Kierownik
                                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  Marzena Radzymińska