IMG 4468 800x533

Sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny w dniu 11 czerwca  2018 roku to przede wszystkim głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja Rewizyjna, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie pozytywnie zaopiniowały wykonanie  budżetu.

Wzorem lat ubiegłych Pani Bożena Grochala –Wójt Gminy w formie prezentacji przedstawiła sprawozdanie z działalności, omawiając  najważniejsze zadania  zrealizowane w  2017 r. Rada Gminy  jednogłośnie udzieliła absolutorium.

Kierując podziękowania, Pani Wójt podkreśliła, że realizacja wszystkich przedsięwzięć możliwa była dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, która rozumie i akceptuje kierunek rozwoju Gminy. Podziękowania skierowała również do całego zespołu pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysów, oraz współpracujących z gminą stowarzyszeń i instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną prezentacją, która w obrazowy sposób prezentuje  działalność organów samorządowych.

POBIERZ PREZENTACJĘ

ihu

2018 06 08 dobry start 780x379

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

  • od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  • od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej)
    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym 148, pokój nr 1.

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł jednorazowo, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  1. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia –
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzn. zerówka).

Ważne: świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wniosek wraz z załącznikami można będzie pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka jak również z naszej strony internetowej w zakładce pt. „Druki do pobrania” oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej link- https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

!!!UWAGA!!!

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast wnioski złożone od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Wniosek złożony po upływie terminu tj. po 30-tym listopada 2018 r. zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Szczecińska - tel. 89 6262065 wew. 21
Piotr Rakoczy - tel. 89 6262065 wew. 26

                                                                                                                 

                                                                                                                         KIEROWNIK

                                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                     w Janowcu Kościelnym

                                                                                                                    Marzena Ewa Radzymińska